Veiligheid is de basis van mijn werk en van een goede samenwerking. Dit vraagt om het zorgvuldig omgaan met gegevens, die je aan mij verstrekt. In het privacy beleid kun je lezen wat dat concreet betekent en inhoudt.  

 1. De gesprekken die we voeren blijven vertrouwelijk. Je mag uiteraard zelf aan anderen vertellen wat er in de gesprekken/sessies besproken is, maar van mij mag je verwachten, dat je privacy verzekerd is. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 2.  Je NAW gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor onderlinge, rechtstreekse correspondentie en het versturen van facturen. Zij worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Als je interesse hebt in de nieuwsbrief van Brentjens Ontwikkeling, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit geschiedt niet automatisch.
 3. Bescherming van jouw gegevens. Brentjens Ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. In haar bedrijfsvoering werkt zij met digitale systemen, die voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Als je toch vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je misbruik vermoedt, laat het Brentjens Ontwikkeling dan weten. Brentjens Ontwikkeling bewaard aantekeningen en gegevens van gevoelige aard altijd in een schriftelijk dossier. Zij heeft als enige toegang tot jouw schriftelijk dossier. Dit met als doel om je op maat te kunnen begeleiden bij je persoonlijke ontwikkelingsvraag. Gegevens van gevoelige aard hebben betrekking op je gezondheid, levenservaringen, het verloop van het begeleidingsproces en de door de jezelf gemaakte eindevaluatie van je eigen ontwikkelingsproces bij Brentjens Ontwikkeling. Je kunt dit dossier, op verzoek, inzien en er is ook een kopie mogelijk. Brentjens Ontwikkeling geeft uiterlijk binnen 1 maand gehoor aan het recht van inzage of kopie. Dit dossier is eigendom van Brentjens Ontwikkeling. Het dossier blijft, conform de wettelijke eisen, 15 jaar bewaard daarna wordt het vernietigd. Als je dossier betrekking heeft op een coachingstraject i.p.v. therapie is het mogelijk dat de bewaartermijn korter is. Brentjens Ontwikkeling zal je gegevens zo kort, als mogelijk, bewaren.
 4. Bij loopbaan gerelateerde begeleiding werkt Brentjens Ontwikkeling met een digitale portfoliomap in Office 365 Business Edition. De digitale portfoliomap bevat loopbaan gerelateerde opdrachten (o.a. persoonlijk profiel, netwerkplan, sollicitatiebrief, CV, 360 graden feedback, ..). Deze digitale map is alleen voor jou en Nicole Brentjens toegankelijk. Tot 1 week na beëindiging van de begeleiding kun je de geplaatste documenten downloaden, daarna worden de belangrijkste documenten, o.a. je persoonlijk profiel, de uitkomst van het werkspel en CV, aan je schriftelijke dossier toegevoegd en worden de overige werkdocumenten verwijderd. De reden om te werken met een gedeelde digitale map is het kunnen voorbereiden van onze gesprekken/sessies en daarmee verbonden het kunnen leveren van de gewenste kwaliteit. Jouw gegevens uit deze map zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
 5. Je kunt ervan uitgaan dat niemand, zonder jouw toestemming, toegang tot jouw schriftelijk of digitaal dossier heeft. De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg. 
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 6. Het kan in een zeer uitzonderlijke situatie, zoals bij een crisissituatie of door wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing, noodzakelijk zijn om van mijn geheimhoudingsplicht af te wijken. Ook dan mag je uiteraard op de grootst mogelijke zorgvuldigheid rekenen.
 7. De eindevaluatie van een begeleidingstraject bestaat uit 2 delen. Het eerste deel gaat over je eigen proces, met als doel een bewuste afronding van je eigen ontwikkelingsproces bij Brentjens Ontwikkeling. Dit deel van de evaluatie wordt bewaard in je schriftelijk dossier. Het tweede deel betreft de dienstverlening van Brentjens Ontwikkeling, waardoor Brentjens Ontwikkeling (verder) inzicht krijgt in de kwaliteit van haar dienstverlening, teneinde deze continu te kunnen verbeteren. Het tweede deel van je evaluatie wordt bij Brentjens Ontwikkeling digitaal bewaard ten behoeve van het verder inzicht krijgen in haar eigen bedrijfsvoering. Uitspraken en quotes van cliënten over de dienstverlening van Brentjens Ontwikkeling, kunnen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt openbaar gemaakt worden.
 8. Voor zover de begeleiding betrekking heeft op therapie geldt, aanvullend op lid 3, het onderstaande. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Brentjens Ontwikkeling voor therapie een persoonlijk dossier voor je aanmaakt. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de WGBO. In navolging van lid 2 is dit een schriftelijk dossier. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheid, levenservaringen, het verloop van alle sessies en, als dat van toepassing is, de door jezelf gemaakte eindevaluatie van de therapie. Het intakeformulier maakt onderdeel uit van je dossier. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor je begeleidingsproces noodzakelijk zijn en die ik, na schriftelijke toestemming van jou, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De gegevens uit je dossier kunnen nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere hulpverlener. Dit gebeurd alleen met uw expliciete, schriftelijke toestemming. 
  • Voor gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen, tenzij lid 7 van toepassing is.