Privacy-beleid Brentjens Ontwikkeling 

 1. Veiligheid is de basis van mijn werk en van een goede samenwerking. Dit vraagt om het zorgvuldig omgaan met gegevens, die je aan mij verstrekt. In het privacy beleid kun je lezen wat dat concreet betekent en inhoudt.
 2. De gesprekken die we voeren blijven vertrouwelijk. Je mag uiteraard zelf aan anderen vertellen wat er in de gesprekken/sessies besproken is, maar van mij mag je verwachten, dat je privacy verzekerd is. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 3. Je NAW-gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor onderlinge, rechtstreekse correspondentie en het versturen van facturen. Zij worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Als je interesse hebt in de nieuwsbrief van Brentjens Ontwikkeling, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit geschiedt niet automatisch.
 4. Brentjens Ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. In haar bedrijfsvoering werkt zij met digitale systemen, die voldoen aan de richtlijnen van de AVG.  Haar e-mails worden versleuteld verstuurd.
 5. Tijdens de begeleiding houdt Brentjens Ontwikkeling een online dossier bij. Brentjens Ontwikkeling heeft als enige toegang tot jouw dossier en zal geen informatie uit het dossier aan derden verstrekken zonder jouw toestemming.

   

  1. Bij coaching
   Brentjens Ontwikkeling conformeert zich aan de gedragscode van de Noloc en richt zich in het dossier op de voortgang van je proces. Voor zover in het belang van de voortgang zal zij naast het verloop van de sessies, aantekeningen over je gezondheid, gezinssituatie, levenservaringen en de door jezelf gemaakte evaluatie van je eigen proces meenemen. Meer informatie over  hoe Brentjens Ontwikkeling je privacy bij coaching waarborgt kunt je lezen in de algemene voorwaarden, die je voorafgaande aan de coaching voor akkoord ontvangt.

    

  2. Bij therapie
   Het is een wettelijke plicht vanuit de WGBO dat Brentjens Ontwikkeling een persoonlijk dossier voor je aanmaakt. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheid, gezinssituatie, levenservaringen, het verloop van alle sessies en de door jezelf gemaakte evaluatie van je eigen therapieproces. Voorafgaande aan de therapie vul jij een intakeformulier in, dat ook maakt onderdeel uitmaakt van je dossier. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor je begeleidingsproces noodzakelijk zijn en die ik, na schriftelijke toestemming van jou, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.  De gegevens uit je dossier kunnen nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
   *Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een tussentijds verzoek, als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere hulpverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete, schriftelijke toestemming. 
   *Voor gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
   *Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen, tenzij lid 11 van toepassing is.
   *Meer informatie over hoe Brentjens Ontwikkeling je privacy bij een zakelijk traject naar je werkgever waarborgt kunt je lezen in de algemene voorwaarden, die je voorafgaande aan de therapie voor akkoord ontvangt.

    

 6. Brentjens Ontwikkeling maakt voor het online dossier gebruik van het systeem van een NEN7510 en ISO 27001 gecertificeerde partij.
 7. Een therapie-dossier blijft, conform de wettelijke eisen, 20 jaar bewaard daarna wordt het vernietigd. Als je dossier betrekking heeft op een coaching (Loopbaan & Outplacement, Unlock your Potential, Inner Leadership, Performance in werk) dan hanteert Brentjens Ontwikkeling een bewaartermijn van 1 jaar. Daarna wordt het vernietigd. Brentjens Ontwikkeling wil je gegevens zo kort als mogelijk bewaren in het kader van de AVG.
 8. Je kunt je dossier, op verzoek, inzien en er is ook een kopie mogelijk. Brentjens Ontwikkeling geeft uiterlijk binnen 1 maand gehoor aan het recht van inzage of kopie. Dit dossier is eigendom van Brentjens Ontwikkeling.
 9. Je kunt ervan uitgaan dat niemand, zonder jouw toestemming, toegang tot jouw dossier heeft. De gegevens uit je dossier kunnen voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg gebruikt worden.
 10. Als je toch vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je misbruik vermoedt, laat het Brentjens Ontwikkeling dan weten.
 11. Het kan in een zeer uitzonderlijke situatie, zoals bij een crisissituatie of door wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing, noodzakelijk zijn om van het bovenstaande en/of van mijn geheimhoudingsplicht af te wijken. Ook dan mag je uiteraard op de grootst mogelijke zorgvuldigheid rekenen.